Xiaoye Zeng

2008 Asian Cup Snowboarding Half Pipe Winner